Zahradkárske potreby HERBA  všetko pre Vašu záhradu...  Všetko pre krásu a úžitok. Od pondelka do piatku, vynovíme záhradku... 

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ZAHRADKARSTVOHERBA.SK

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode zahradkarstvoherba.sk môžu uskutočňovať fyzické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
Predávajúci: spoločnosť HERBA - Eva Valkovičová, so sídlom Na Grbe 55, 84107, Bratislava, IČO –  37126024, DIČ – 1042235744  (nie sme platcami DPH).
Kupujúci: Fyzická  osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu zahradkarstvoherba.sk.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu zahradkarstvoherba.sk.
Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese: herba8@azet.sk
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky, alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
Po prijatí objednávky na spracovanie vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo email
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru


Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a SK DIČ spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)


Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ .

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru :

 • bankovým prevodom na účet VUB
 • poštovou poukážkou

Pri prevzatí tovaru:

 • platbou v hotovosti v kamennej predajni : Herba , Na Grbe 55 , Bratislava
 • platbou v hotovosti pri prevzatí poštovej dobierky

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru a právo na tlačové chyby.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru (okrem tlačových chýb).


DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu na dobierku slovenskou poštou.
Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 3 dní od prijatia platby na účet predávajúceho. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

 

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté.

Za doručenie objednaného tovaru v rámci SR predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

 • 5,00 € s DPH do 5 kg Slovenskou poštou
 • 7,00 € s DPH do 15 kg Slovenskou poštou


VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese: herba8@azet.sk, alebo osobne v kamennom obchode: Herba , Na Grbe 55 , Bratislava

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prosíme zákazníkov aby rešpektovali, že odskúšanie neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie kupujúci v odstúpení od kúpnej zmluvy. Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu atď. Tovar doporučujeme kupujúcim vracať v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť, za poškodenia tovaru, ktoré vzniknú počas prepravy v dôsledku nedostatočne zabaleného tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý začatý deň od prevzatia tovaru do odovzdania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní.

REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10 € a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.